Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetovej stránky www.masivum.sk  ATP TRADE, s.r.o. so sídlom Hlavná 47/52, 951 48 Jarok, Slovenská republika, IČO: 36794104, DIČ: 2022397355, IČ DPH: SK2022397355, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, v.č.20124/N, poštová adresa: Hlavná 47/52, 951 48 Jarok (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.masivum.sk (ďalej len „masivum.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom  elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). („Predávajúci“ a „Kupujúci“ spolu ďalej len „Zmluvné strany").

Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky a ďalších krajín EÚ pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na masivum.sk.

VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na masivum.sk.

Všetky vzťahy medzi „Kupujúcim“ a „Predávajúcim“, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je „Kupujúci“ spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o „Kupujúceho“, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Práva „Kupujúceho“ vo vzťahu k „Predávajúcemu“ vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotktnuté.

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom e-shopu na masivm.sk.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o „Kupujúcom“, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu na masivum.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku „Predávajúceho“ na masivum.sk.

Kontaktné údaje „Predávajúceho“ pre „Kupujúcich“:

ATP TRADE s.r.o., Tel.:  +421(0)903 604 534; +421(0)904 637 795 / (pondelok až piatok) v čase 08.00 - 18.00 hod., alebo na dohovor,  e-mail: info@atptrade.sk

Ceny 

Kúpna cena tovarov ponúkaných „Predávajúcim“ prostredníctvom  masivum.sk  je uvedená vždy v okne vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s DPH.

„Predávajúci“ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na masivum.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre „Kupujúceho“ platné dňom ich uverejnenia na masivum.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už objednaný „Kupujúcim“. V prípade, ak sa na masivum.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo  z dôvodu chyby systému a chybného zobrazenia údajov sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", „Predávajúci“ nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže „Kupujúcemu“ ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak „Kupujúci“ v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade využitia zľavového kupónu, nie je možné kombinovať jednotlivé zľavové kupóny.

 

Objednávanie tovaru

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí  formulárov.

„Predávajúci“ nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že „Kupujúci“ pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Kúpna zmluva medzi „Predávajúcim“ a „Kupujúcim“ vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. „Predávajúci“ je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu „Kupujúceho“ uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky „Kupujúceho“ a to bezodkladne po jej doručení „Predávajúcemu“, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. „Kupujúci“ je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe „Predávajúcim“. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany „Predávajúceho“, je „Kupujúci“ povinný o tom upovedomiť „Predávajúceho“ prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@atptrade.sk.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

5.1 Identifikácia „Kupujúceho“, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa); 

5.2 Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis; 

5.3 Množstvo objednávaného tovaru; 

5.4 Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska „Kupujúceho“) ; 

5.5 Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený „Kupujúci“, prípadne ním poverená osoba).

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. „Predávajúci“ sa v takom prípade pokúsi kontaktovať „Kupujúceho“ a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov upresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku „Predávajúcemu“ sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Ak „Kupujúci“ odošle záväznú objednávku na výrobok/tovar a záväzne ju potvrdí e-mailom, a už boli vynaložené náklady u „Predávajúceho“ (záväzné objednanie tovaru u dodávateľa alebo vyexpedovanie tovaru na dobierku, ktorý kupujúci neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania) bude mu vystavená faktúra – storno poplatok vo výške 30% z celkovej hodnoty objednaného tovaru + vyúčtovanie prepravných nákladov ktoré boli vynaložené na zaslanie a vrátenie neprevzatého tovaru od dopravcu. V prípade omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní bude záväzok postúpený k vymáhaniu súdnou cestou a neskôr i exekúciou. Týmto odstavcom VOP nie sú dotknuté zákonom garantované práva spotrebiteľa, jedná sa o Právo na náhradu škody podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, občianskeho zákonníka.

 

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je uvedená pri každom produkte osobitne. Pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 2 dní do 120 dní.. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na centrálnom sklade v počte minimálne 1 kus a vieme vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov a budeme Vás kontaktovať na upresnení a doladení vašej objednávky.). Zákazník má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť. Ak si objednáte produkt, ktorý dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom), stornujeme objednávku a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na Vami určený bankový účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Pri tovare na objednávku dovážanom z tretích krajín (India...) sa dojednáva termín individuálne.

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností „Predávajúceho“ expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 2 do 30 pracovných dní od dňa, keď „Predávajúci“ potvrdil prijatie elektronickej objednávky „Kupujúceho“ a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov. Pre vybrané modely, „Predávajúci“ špecifikuje dátum jeho dodania priamo na stránke vybraného produktu.

„Kupujúci“ je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je „Kupujúci“ taktiež upozornený emailom.

Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú „Kupujúcim“ v elektronickej objednávke, alebo prostredníctvom vlastnej dopravy „Predávajúceho“. Kuriérska služba, alebo „Predávajúci“ pri vlastnom doručení bude telefonicky kontaktovať „Kupujúceho“ pred dodaním tovaru „Kupujúcemu“ a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru „Kupujúcemu“. V prípade, ak „Kupujúci“ nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, „Kupujúci“ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla „Predávajúcemu“ a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru „Kupujúcemu“. Náklady opätovného dodania tovaru „Kupujúcemu“ znáša „Kupujúci“.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Pri prevzatí tovaru je „Kupujúci“ povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou, alebo pri vlastnej doprave „Predávajúceho“ so zástupcom „Predávajúceho“ protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak „Kupujúci“ tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, „Predávajúci“ neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Dopravca je povinný predať tovar „Kupujúcemu“ po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi „Kupujúcim“ a „Predávajúcim“.

 

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame prevažne kuriérom, prípadne vlastnou dopravou. Dodacia lehota uvedená pri vytváraní objednávky znamená, do koľkých dní dané produkty odosielame. Je potrebne pripočítať 24 hodín pre doručenie kuriérskou službou.

Ak vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile,  kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme obratom.

 

Spôsob platby

Za Vami objednaný tovar môžete zaplatiť nasledovnými spôsobmi, podľa toho ktorý Vám najviac vyhovuje.

  1. Platba platobnými kartami Visa, MasterCard, Maestro prostredníctvom platobnej brány GoPay

 

  1. Online bankový prevod - internet banking (Uniplatba SK, Sporopay, ČSOB SK, Poštová banka, Tatra banka, VÚB, OTB, Prima, Citi, FIO, ING, mBank, J&T, Oberbank, Iné) 

Tovar Vám budeme expedovať po pripísaní celkovej fakturovanej sumy na náš účet. 

 

  1. Bankový prevod - platba vopred na základe proforma faktúry

 

Peňažné prostriedky je potrebné zaslať na účet v tvare IBAN: SK76 0900 0000 0002 8656 2825, SWIFT/BIC kód: GIBASKBX.

Variabilný symbol: číslo Vašej elektronickej objednávky.

Po zrealizovaní objednávky Vám bude doručený automatický potvrdzujúci e-mail, v ktorom Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Variabilný symbol je číslo Vašej objednávky a je potrebné ho uviesť pri zasielaní úhrady. 

Tovar Vám budeme expedovať až po pripísaní celkovej fakturovanej sumy na náš účet.

 

  1. Na dobierku:

Vaša objednávka je zaslaná kuriérskou službou, alebo našou dopravou  na Vami zadanú adresu a platíte až pri jej prevzatí. Poplatok za dobierku je 3€ s DPH.

Poštovné a balné 

K uvedeným cenám pripočítavame nasledovné poštovné:

 

Doručenie kuriérom:

- dopravné ZDARMA pri nákupe v celkovej hodnote nad 1500 EUR pri jednej objednávke na všetok tovar v rámci SR, doprava do Maďarska, Rakúska, Poľska a doprava v rámci Európy – pri objednaní tovaru sa vypracuje individuálna ponuka.

Poplatok za dobierku je 3€ s DPH. Iné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

 

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

masivum.sk ručí zákazníkovi za:

dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom

dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

priloženie daňového dokladu, pokiaľ si zákazník neprial inak

masivum.sk nenesie zodpovednosť za:

oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér)

oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

poškodenie zavinené doručovateľom (kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 7 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

 

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 30 dní od prevzatia tovaru podľa § 7 predpis č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH) nemá nárok na vrátenie tovaru ani odstúpenie od zmluvy do 30 dní od dodania tovaru.

Oznámenie „Kupujúceho“ o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť „Predávajúcemu“ doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť „Predávajúcemu“ riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi dodanými k tovaru a s dokumentáciou, ktoré boli „Kupujúcemu“ dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na adresu „Predávajúceho“, z ktorej bol tovar „Kupujúcemu“odoslaný.

Odstúpením „Kupujúceho“ od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. „Predávajúci“ je povinný prevziať tovar späť a vrátiť „Kupujúcemu“ najneskôr v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet „Kupujúceho“. Náklady na vrátenie tovaru znáša „Kupujúci“.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok „Predávajúci“ nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady „Kupujúceho“ naspäť.

„Predávajúci“ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru prípadne nesprávne uvedenej ceny nie je schopný dodať tovar „Kupujúcemu“ v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude „Kupujúci“ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 30 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s „Predávajúcim“ nedohodne inak.

Na tovar vyrobený na objednávku alebo personalizovaný tovar (vyšpecifikovaný zákazníkom) sa právo na vrátenie tovaru v lehote 30 dní nevzťahuje. V prípade platby na dobierku u tovaru vyrobeného na objednávku, t.j. personalizovaný tovar (vyšpecifikovaný zákazníkom) požadujeme zálohu vo výške 30-50%. 

Ak „Kupujúci“ odošle záväznú objednávku na výrobok/tovar a záväzne ju potvrdí emailom, a už boli vynaložené náklady u „Predávajúceho“ (záväzné objednanie tovaru u dodávateľa alebo vyexpedovanie tovaru na dobierku, ktorý kupujúci neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania) bude mu vystavená faktúra – storno poplatok vo výške 30% z celkovej hodnoty objednaného tovaru + vyúčtovanie prepravných nákladov, ktoré boli vynaložené na zaslanie a vrátenie neprevzatého tovaru od dopravcu. V prípade omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní bude záväzok postúpený k vymáhaniu súdnou cestou a neskôr i exekúciou. Týmto odstavcom VOP nie sú dotknuté zákonom garantované práva spotrebiteľa, jedná sa o právo na náhradu škody podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, občiansky zákonník.

Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ ste spotrebiteľom, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („ARS“),  ak sme na Vašu žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedali zamietavo, alebo sme na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh môžete podať príslušnému subjektu ARS;  Vaša možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môžete, ak ste spotrebiteľom využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Orgán dozoru, ktorému podlieha naša činnosť, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom na Prievozskej 32, 820 07 Bratislava

Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom „Predávajúci“ vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby: 

PLATBA VOPRED platobnými kartami / bankovým prevodom –tovar bude objednaný/odoslaný po pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet ATP TRADE, s.r.o.:

Číslo účtu:

IBAN: SK76 0900 0000 0002 8656 2825, SWIFT/BIC kód: GIBASKBX

Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky.

DOBIERKA - Vaša objednávka je zaslaná kuriérskou službou na zadanú adresu a platíte až pri jej prevzatí. Poplatok za dobierku je 3€ s DPH.